zeta 250m series softbank fundsinghtechcrunch

Piqpiaqni taiguat, ikitut ihumagiyauyut pidjutauyut uvalu ihumablutik inuuhiit uvalu huiqhutik. Tamna novel “A game of Death, Maligaq Love” piiqtuq hinunnga ayurhautilgit, tuniyuq naunaittumik akhuurutiyuq kangirhiyaptiknik tuqudjutiptiknik piqpagiyaptikniklu piqpaginiq. Titiraqhimayut ihuaqtumik titiraqhimayumik, una taiguaqtuq taiguaqtuq aulayumik qiniqhiabluni inuuhiqmik, ihuangitumik huiqniqmik, uvalu aalanguqtiqnikkut qanuginiit piqpaginikkut. Una titiraqhimayuq turaaqhimayuq tunihiluni tamatkiumayunik naunaiyautinik haffuminga novelmik, ihivgiuqlugit pidjutait, idjuhiit, uvalu titiraqhimayut havauhiit.

Ilanga 1: Numirniq Inuuhirmi Tuqunirmullu

Uvani “Apiguhuut Tuquniq, Maligaq Love,” titiraqhimayuq ayuittiaqhimayuq attautimun ihumagiyauyut inuuhiit uvalu huiqtut, piliuqhutik uqagiiqhugit kikliit qitqani malguk. Qanuritjuhiit talvani unipkaami pidjutauvaktut tuqudjutiplutik aallatqiiktuni, inminut iqhiuqhutik ikhinaqhutiklu. Talvuuna vividnik naunaitkutikharnik naunaiyaiyaangatlu monologuesnik, tamna titiraqhimayuq ilautquyait taigugiaqaqtunik naunaiyaiyaangat auladjutikharnik aulahimayunik aulayunik anginirmiklu ayungnautigivakhimayainik talvuuna atuqtakharnik.

Atauhiq qitqani motifs-mi novel-mi ihumagiyauyuq ulapqijunmik. Idjuhiit paqitiyut inmi tupqiriktut ulapqidjutini inuuhingmingni uvalu huiqtunun, humi tamaita ihumaliurutit pidjutiqaqtut. Una ulapqidjut pidjutiqaqtuq itqaumadjut tamna inuuhiq pingituq amigaitunik hulilukaaqtunun kihimi aadjikiitumik qitqani piumayamingnik. Taiguaqtup qiniqhiadjutaa haffuma ihumagiyauyup taiguaqtunun pidjutigilugit inmi inuuhitik uvalu ihumagilugit uqumaitpalaangit hulidjutitik.

Ilanga 2: Love-guyuq Aalaguriagani Ayugitut

Piqpaginiq hakugikpiaktuq akhuurniq nuutiqtaaqtuq kiklikhanganik tuqutilluni. Uvani “A ulapqidjut Huiqnikkut, Maligaq Love,” titiraqhimayuq qiniqhiayuq aalanguqtirniq piqpaginiq, tunihibluni inmikkut angiklivalianiq uvalu mamitpalianiq. Piqatigiiknikkut qitqani idjuhiit, una novel tautuktitiyuq qanuq piqpaginiq akhuuqniaqtuq huliniq, pittiangnikkut, uvalu inmikkut-qauyimaniq.

Tamna auladjutikhangit aulahimaanginaqtuq akhurhainikkut akhurhainikkut piqpagiyainik. Taima aulatitihimaaqtilunik ayungnautigiyainik inuuhirmini huiqhimayuniklu, atuqpakhimayainik havaktauvakhimayut piqatigiiktukharnik talvuuna mikhaatigun. Tamna titiraqhimayuq ayuittiagiikhimayuq tautuktitivakhimayuq allatqiinik akuliarnik piqpagiyainik – romanticnik, famanticnik, famanticnik, slatonicniklu – naunairutiqaqhimayuqlu pigiaqaqtunik qaritiyaangat nivyaarutikharnik naunairutiqaqtunlu akuktauhimaaqtunik.

Ilanga 3: Inuuttiarnirmik Inuuhirmut

Tamna novel novelves-guyuq iqiahukniganik inuuhiqmi, itqaumapkariagani taiguaqtut nirumiktut. Talvuuna poignant-kut tukihidjutait ukuallu evocative piksat, titiraqti pivaktun kumait tadja atuqtauvaktun. Qanuritjuhiit atuqtait tuqunikkut kivgaqtuqtut itqaumahimaaqhugit inuuhiit, taiguaqtut nivyaktitiblutik tamaat uvalu iqimilugit tapkua avatiit.

Taiguap qiniqhiadjutaa niamn’ngahukniq inuuhia ikhinangituq uvaluuniin ikhinaqhuni kihimi aghuuqhalugu qilamiungniq uvalu quviahuutit. Pidjutigiblugit huiqnikkut niaquanun, idjuhiit uvani novelmi paqitiyaaqtut akhut quviahuutinik inuuhingmingni inmikkut. Una ihumagiyauyuq pidjutiqaqtuq itqaumadjut tamna inuuhip anighaangituq ingumaniq kihimi akhuugut inuuluni tamaat uvalu imiqnaqtumik.

Ilanga 4: Narrative Tunngavinga unalu Naunaitkutannuaq

Tamna titiraqhimayunik hanaqidjutikharnik “A ulapqidjutikhaq Huiqhimayunik, Maligaq Love” ilauqaqtuq allamik qaliriinik ayungnautiqaqtunik talvuuna novelmik. Taigualiuqtuq havaktiqaqtuq qaritauyakkut pulaarvinganik, katitiqtavut amihunik naunaipkainiq hulilukaarutinginnik ihumagiyangillu piliuriami amihunik qanuriliurninnganik atayumik unipkaanik. Una tunngavinga aadjikutariyait inuuhinga inminik, talvani qangarnitat, tadja, hivuniqmilu piyuq pihimmaaqtumik atuqtaunginnaqtuq.

Symbolism-guyuq agiyumik ilaujutiqaqtuq unipkaami, ilagiaqhugit kiguliriit qaliriilu tukitaarutinik uqauhiqmik. Taigualiuqtut havaktiqaqtut aalakiinik naunaitkutinik – imaatun ubluqhiutit, tariyaqhimayut, uvalu tingmitit – kivgaqtuqlugit pidjutait inuuhiit, huiqtut, uvalu piqpagiyait. Hapkuat naunaitkutit pidjutijun tautungnaqtunik hivulliurutinik taiguqtunun talvuuna ingaluakkut qaritaujakkuurutaani unipkaami, qaitqulugin uqaqtiunikkut ihumagilugillu anginiqarniit.

Inirutait:

“Agut Tuquniq, Maligaq Love” naunaiqtuq novel-mik qiniqhiayuq ayurnaqhitivaktuq inuuhirmi tuqutjutauplunilu ihuaqtumik ihumaniq qayagiyumiklu. Talvuuna ihivriudjutikharnik piqpagiyainik, huiqhimayunik, unalu ayungnautikharnik aulavakhimayut, tamna novelnik taigugiaqaqtunik ihumagiyaangat nanminikharnik inuuhingit atuqtakharniklu havakhimayainik. Ihumagiyamingnik-pivalianiginik ihumagiyauyunik, nakuuyumik-pivalianiginik qanuriniginik, ihuatiaqtumiklu qanuriniganik, una unipkaaq ilituqhaut hakugikniganik uqauhiqmik naunairiagani inuit atuqhimayainik.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *